Generelle bestemmelser og forretningsvilkår for aftaler med regnskabsprogrammet -Regnskab-Plus

1. Generelt
Dette dokument indeholder de generelle betingelser for aftaleforhold mellem Kunden og Regnskab-Plus i forbindelse med produkter og ydelser. Regnskab-Plus har ret til at ændre i betingelserne og sådanne ændringer vil blive meddelt på hjemmesiden. Såfremt Kunden måtte ønske at opsige aftalen grundet væsentlige ændringer, kan dette ske som anført nedenfor. Regnskab-Plus vil løbende udsende nyhedsbreve og information til kunder om programmet til alle der har været i en prøveperiode eller er faste kunder. Udsendelser kan ske både per post, email og sms. Dette er en fast del af abonnementet og programmet.

2. Produktet
Regnskab-Plus leverer et online baseret Regnskabsprogram.

3. Regnskab-Plus’s ydelse
3.1 Regnskab-Plus software tilbydes på en ”as is” basis, det vil sige som det til enhver tid fungerer.
3.2 Af hensyn til teknisk service og vedligeholdelse kan det forekomme, at Kundens administrations adgang er lukket i op til få timer ad gangen. Servicevinduerne forekommer typisk 1 gang om måneden og placeres oftest uden for normal arbejdstid.
3.3 Regnskab-Plus har tilladelse til at benytte Kundens navn og logo alene for at identificere Kunden som så i markedsføringsmateriale, i såvel elektronisk som papir form. Tilladelse hertil kan trækkes tilbage, dog skal dette meddeles skriftligt med 30 dages varsel.
3.4 Hverken Regnskab-Plus eller internetudbyder kan gøres ansvarlig for hærværk, hacking eller nogen anden form for skade på Regnskabsprogrammet eller data.
3.5 Regnskab-Plus fraskriver sig ethvert ansvar som følge af evt. fejl i Regnskab-Plus’s software, og et evt. erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige Kundens indbetalte beløb til Regnskab-Plus og aldrig udstrækkes til eventuelt følgeskader eller indirekte tab.
3.6 Regnskab-Plus er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold udenfor Regnskab-Plus’s kontrol, herunder men ikke begrænset til regeringsforanstaltninger, naturforhold, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, oprør, krig, usædvanlige strømafbrydelser, kapacitetsmangler og flaskehalse, strejke og lockout blandt Regnskab-Plus’s egne medarbejdere.
3.7 Ved køb af regnskabsopstillings modul, sker al regnskabsopstilling på eget ansvar. Det er kundens eget ansvar at sikre at regnskabet er korrekt opstillet. Opstillingen er kun vejledende og skal altid kontrolleres af kunden før indsendelse til SKAT mv.

4. Betaling
4.1 Anførte og aftalte priser for brug af systemet samt andre ydelser er eksklusiv moms og andre statsafgifter.
4.2 Betalingstidspunktet fremgår af aftalen.
4.3 Betalingsfristen er 10 dage netto fra fakturadato med mindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling påregnes et rykkergebyr på kr. 100,- samt morarente i overensstemmelse til rentelovens regler.
4.4 Priser fra Regnskab-Plus i trykte eller elektroniske brochurer samt på internettet er alene af vejledende karakter. Regnskab-Plus forbeholder sig retten til at ændre på sammensætning af pakker, produkter og priser med varsel på mail eller på hjemmesiden
4.5 Faktura og rykkere fremsendes til den af kunden oplyste adresse og email. Såfremt der sker ændringer i faktureringsoplysningerne er det kundens ansvar at meddele dette til Regnskab-Plus

5. Varighed af aftale
Aftalen er gensidigt uopsigelig i aftaleperioden, der er 12 måneder fra aftalens indgåelse. Ved udløb forlænges aftalen automatisk medmindre en af parterne skriftligt opsiger aftalen med mindst 1 måneds varsel til udløb af en periode. Drift / abonnement faktureres årligt forud. Abonnementet træder i kraft hurtigst muligt efter kundens accept. Drift og abonnement forlænges løbende hvert år. Drift og abonnement kan opsiges skriftligt, enten pr. mail eller brev, med 30 dages varsel til udløbet af en periode. Regnskab-Plus sender altid bekræftelse på opsigelsen, hvilket fungerer som dokumentation for at abonnementet er opsagt. En opsigelse er således først endelig når en bekræftelse på opsigelsen er fremsendt. Regnskab-Plus refunderer ikke betalinger for drift samt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode. For afmelding af moduler i produktet gælder de samme vilkår som ved opsigelse af aftalen. Aftalen er i henhold til vores generelle betingelser. Alle priser er eksklusiv moms.

6. Hosting og Features
Regnskab-Plus hoster løsningen og data. Inkluderede features i basis løsningen er: Kontoplan, Bogføring og Indstillinger. Ønskes flere moduler der evt. lanceres senere, kan disse tilkøbes mod de til enhver tid gældende priser for disse moduler.

6.1 Databehandler aftale
Regnskab-Plus fungerer som databehandler, mens kunden er dataansvarlig

Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

7. Misligholdelse
7.1 Hvis Kunden misligholder brugs- og licensbetingelserne, herunder betalingsvilkårene, er Regnskab-Plus berettiget til at bringe aftalen til ophør uden varsel og uden refusion. Kunden er forpligtet til at betale samtlige forfaldne beløb samt et engangsbeløb svarende til den resterende del af aftaleperioden.

8. Afgørelse af tvister
8.1 Parterne er enige om, at der ved fortolkning af nærværende aftale anvendes dansk ret.
8.2 I tilfælde af retslig tvist mellem parterne, skal Sø & Handelsretten i København afgøre udfaldet.